Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/grupamaestro/ftp/2012_maestrodom/modules/public_ad.class.php on line 72
maestrodom - ogłoszenia nieruchomości | Regulamin Maestro dom
zamknij wyszukiwarkę

Regulamin

R E G U L A M I N


ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dostępnych w internetowym portalu nieruchomości maestrodom.pl zwanym dalej Portalem, którego wydawcą jest Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Katowice - Wschód w Katowicach VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338299, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł, Regon: 241271703, NIP 6342726418.
 2. Treść zamieszczanych w Portalu ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości, a w szczególności ich opisów, nie może być sprzeczna z prawem, normami etycznymi oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w Polsce.
 3. W opisach ofert nie wolno umieszczać treści reklamowych, m.in. reklam firm, produktów, stron internetowych lub innych serwisów internetowych. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego zakazu Grupie Maestro Sp. z o.o. przysługuje prawo odmowy publikacji ogłoszenia lub jego usunięcia bez zwrotu kosztów publikacji.
 4. Zabrania się także zamieszczania w ogłoszeniach wszelkich plików multimedialnych (w tym zdjęć i filmów), do których Użytkownik nie posiada majątkowych praw autorskich.
 5. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i za aktualność publikowanych ofert a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku podania przez Ogłoszeniodawcę lub Partnera nieprawdziwych lub niepełnych danych. Za treść publikowanych ofert odpowiadają wyłącznie Ogłoszeniodawcy i Partnerzy.
 6. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. ma prawo do wprowadzania poprawek edytorskich w treści ofert publikowanych na stronach Portalu.
 7. Publikując oferty w portalu Partnerzy i Ogłoszeniodawcy wyrażają zgodę na: upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu mające na celu umożliwienie doprowadzenia do transakcji.
 8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Portalu, w szczególności celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych - np. zaniżonych cen, zdjęć niezgodnych ze stanem faktycznym, ponowne wprowadzanie tych samych ofert pod innymi oznaczeniami lub lokalizacjami, oraz wszelkie inne działania, które w opinii wydawcy Portalu powodują pogorszenie jakości Portalu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Grupę Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.
 9. Podawanie danych kontaktowych do Ogłoszeniodawcy lub Partnera w innych polach opisu oferty niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo w miejscu przeznaczonym na zdjęcia nieruchomości jest zabronione. Naruszenie tego zakazu uprawnia Grupę Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. do odmowy publikacji oferty bez podania przyczyny i bez zwrotu poniesionej opłaty.
 10. Korzystanie z dostępnych w Portalu usług oraz publikowanych danych w celach innych niż związanych z przeprowadzeniem transakcji kupna/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, w szczególności kopiowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie danych, jest zabronione. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego zakazu przez osoby trzecie.
 11. Odpowiedzialność Grupy Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z tytułu wadliwego działania systemu zamieszczania ofert, nieopublikowania lub częściowego nieopublikowania wysłanej oferty/ofert lub innych usterek technicznych jest ograniczona do wysokości opłaty poniesionej przez Ogłoszeniodawcę/Partnera za publikację oferty/ofert.
 12. Użytkownik przez zamieszczenie ogłoszenia udziela Spółce pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności celem ochrony praw autorskich Użytkownika w zakresie treści ogłoszeń i ich elementów graficznych, w szczególności zdjęć i ilustracji. Pełnomocnictwo upoważnia do pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim zamierzającym wykorzystać, lub który wykorzystał, w jakikolwiek sposób część lub całość utworów jakie stanowią ogłoszenia i ich elementy. Pełnomocnictwo to jest nieodwołalne do momentu usunięcia danego ogłoszenia z serwisu maestrodom.pl
 13. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych.
 14. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal powinny być składane w formie pisemnej i przesyłane listem poleconym na adres: Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o., 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 44 lub mailem na adres: info@maestrodom.pl. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni roboczych od jej wpłynięcia. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany pisemnie o sposobie jej załatwienia. W tym celu wymagane jest podane adresu korespondencyjnego lub e-mailowego.

Zasady publikacji ofert przez Partnerów Serwisu

 1. Publikacja ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomości oferowanych przez Partnerów Portalu dokonywana jest na podstawie indywidualnie zawieranych umów między Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. a Partnerem.
 1. Dokonywanie opłat za publikację ofert Partnerów odbywa się na podstawie faktur VAT. Faktury są wystawiane bez podpisu wystawcy i odbiorcy; podstawa prawna § 12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. "Rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług" Dz. U. z 1 maja 2004 r, Nr 97, poz. 971".
 2. W przypadku nieterminowego opłacenia faktury przez Partnera Grupy Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. naliczy odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. W przypadku wystąpienia zaległości w opłacie faktur przekraczającej jeden miesiąc Grupie Maestro Sp. z o. o. przysługuje prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług na rzecz Partnera.
 3. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość indywidualnych negocjacji wysokości opłat za publikacje ofert Partnerów lub odstąpienie od opłat na zasadzie wymiany wzajemnych usług.

Zasady publikacji i zgłaszania ofert oraz zapytań za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach Portalu.

1. Na stronach Portalu znajdują się formularze umożliwiające dokonanie następujących czynności:

a. opublikowanie w Portalu oferty sprzedaży, wynajmu lub poszukiwanej nieruchomości

b. wysłanie do Partnera lub Ogłoszeniodawcy zapytania o konkretną ofertę prezentowaną w Portalu (kontakt z ogłoszeniodawcą).

 

2. Aby opublikować ofertę na stronach Portalu należy prawidłowo wypełnić pola w formularzu "DODAJ OGŁOSZENIE" dostępnym na stronach Portalu maestrodom.pl, pola obligatoryjne oznaczone są: *.

Dodanie ogłoszenia możliwe jest po wcześniejszej rejestracji indywidualnego konta użytkownika. Po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu należy wypełnienić formularz zgodnie z opisem i/lub treściami do wyboru, a następnie zatwierdzić powyższe klikając przycisk DALEJ. Publikacja ogłoszenia na portalumaestrodom.pl  następuje po aktywacji ogłoszenia.

 

 3. Aktywacja dodanego ogłoszenia odbywa się za pośrednictwem linka: adresu URL przesyłanego wraz z krótką instrukcją działania mailem na podany przy rejestracji konta użytkownika adres e-mailowy.

 

 4. Po aktywacji dodanego ogłoszenia Użytkownik otrzymuje możliwość edytowania swojego ogłoszenia poprzez konto użytkownika.

 

 5. Jedno ogłoszenie publikowane w Portalu w dziale sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania może dotyczyć sprzedaży, wynajmu lub poszukiwania tylko jednej nieruchomości.

 

6. Ogłoszenia publikowane mogą być na maksymalny okres pół roku. Po upływie okresu publikacji oferta staje się nieaktywna i niewidoczna dla Użytkowników Portalu. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. dopuszcza przedłużanie terminu bezpłatnej publikacji po indywidualnych ustaleniach z Użytkownikiem Portalu.

 

 7. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia pól formularza "DODAJ OGŁOSZENIE" Grupie Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. przysługuje prawo edycji oferty lub odmowy publikacji oferty lub jej usunięcia.

 

8. Użytkownik zgłaszający ofertę kupna lub najmu wyraża zgodę na przesłanie informacji o poszukiwanej nieruchomości/nieruchomościach wraz z jego danymi kontaktowymi do Ogłoszeniodawców lub biur nieruchomości - Partnerów Portalu.

 

Opłaty za publikację ofert w Portalu

 1. Aż do odwołania publikacja ogłoszeń na Portalu maestrodom.pl jest bezpłatna.
 2. O ewentualnym wprowadzeniu opłat za publikację ogłoszeń na Portalu maestrodom.pl Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. poinformuje na stronie głównej Portalu maestrodom.pl oraz w Regulaminie, a także opublikuje Cennik opłat.

Postanowienia końcowe

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik/Partner wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.) oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U.02.144.1204).
 2. Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od chwili ich opublikowania w Portalu maestrodom.pl